Selectează o Pagină

 

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: COMUNA BUZESCU, str. Cuza Voda, nr. 39, Buzescu, judeţul Teleorman, telefon 0247330635, fax 0247330723, email [email protected]
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: Teren intravilan(având CF 25.480 și NC 25480), categoria de folosință curți construcții, cu suprafața de 1000mp, amplasat în str. Mihai Viteazu, nr. 80, satul Buzescu, comuna Buzescu,județul Teleorman, bun din domeniul privat de interes local al Comunei Buzescu, județul Teleorman, , vândut în baza Hotarârii Consiliului Local Buzescu nr. 24 din 28.06.2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019
 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini
 4. 1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin solicitare verbală
 5. 2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Secretar General Comuna Buzescu, str. Cuza Vodă, nr. 39, județul Teleorman
 6. 3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei/ exemplar, care se achită la casierie
 7. 4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08/10/2021, ora 14:00
 8. Informații privind ofertele: Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, precum și durata prin care ofertanții rămân angajați prin termenii ofertei lor, vor fi conforme cu prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți.
 9. 1 Data-limită de depunere a ofertelor: 20/10/2021, ora 16:00
 10. 2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Buzescu, str. Cuza Vodă, nr. 39, județul Teleorman
 11. 3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: Un singur exemplar, conform caietului de sarcini
 12. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 21/10/2021, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Buzescu, str. Cuza Vodă, nr. 39, județul Teleorman
 13. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Teleorman – Secţia Conflicte de muncă, asigurări sociale şi de contencios administrativ şi fiscal , str. Ion Creangă nr.53 Telefon : 0247/406016 Fax : 0247/317322 Email : [email protected].
 14. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 24/09/2021